Bao Jian

From Wowpedia
Jump to: navigation, search
NeutralBao Jian
Image of Bao Jian
Title <Antiquities Collector>
Gender Male
Race Pandaren (Humanoid)
Level 87
Health 214,000
Reaction Alliance Horde
Location Mogujia, Kun-Lai Summit
Status Alive

Bao Jian is a pandaren at Mogujia in Kun-Lai Summit.

Quests

Patch changes

External links